top of page

Hållbarhetspolicy hos Markydot AB

Vi på Markydot AB är dedikerade till att verka på ett etiskt och hållbart sätt. För framtida generationers bästa förstår vi hur viktigt det är att skydda miljön. Vårt engagemang för hållbarhet beskrivs i denna policy, tillsammans med de åtgärder vi kommer att vidta för att minska vår påverkan på miljön.

 

Energibesparing: Vi använder energibesparande procedurer i vårt arbete, såsom energieffektiv utrustning och belysning.

 

Avfallsminskning: För att minska mängden avfall vi producerar återvinner vi och återanvänder material när det är möjligt.

 

Hållbar upphandling: Vi anstränger oss för att köpa varor och tjänster som är snälla mot miljön och vi kommer att pressa våra leverantörer och samarbetspartners att följa efter.

 

Transporter som är hållbara: För att minska vårt koldioxidavtryck främjar vi att ta bussen, samåka och cykla.

 

Utbildning för medarbetare: Alla på Markydot får information om hållbarhetsmetoder och vi engagerar oss i att använda dessa metoder i praktiken på jobbet. Vi hämtar information från Sveriges miljömål.

 

Kontinuerlig förbättring: För att se till att vi uppfyller våra mål och är förberedda på nya miljöutmaningar kommer vi rutinmässigt att se över och uppdatera vår hållbarhetspolicy.

 

Genomförande:

 

Alla anställda hos Markydot AB informeras om vår hållbarhetspolicy och den kommer också att läggas ut på vår webbplats för allmänhetens tillgång. Vår hållbarhetspolicy tillämpas på alla aspekter av vår affärsverksamhet. I syfte att minska vår miljöpåverkan kommer vi att sätta upp uppnåbara mål och följa vår utveckling över tiden.

 

Vi på Markydot AB är dedikerade till att arbeta på ett hållbart sätt. Vi åtar oss att göra ansträngningar för att minska miljöpåverkan av våra handlingar. Vi tror att genom att arbeta tillsammans kan vi säkra en mer hållbar framtid för både vårt företag och planeten.

bottom of page