top of page

Integritetspolicy hos Markydot AB

Hos Markydot AB tar vi skyddet av personuppgifter på största allvar. Vi är angelägna om att säkerställa att alla personuppgifter vi samlar in för registrering av immateriella tillgångar behandlas i enlighet med alla tillämpliga lagar och förordningar, inklusive General Data Protection Regulation (GDPR).

 

Denna policy beskriver vår GDPR-efterlevnad och åtgärderna vi har vidtagit för att skydda personuppgifter. Markydot har implementerat tekniska och organiserade åtgärder för att säkerställa att personuppgifter skyddas, inklusive användning av kryptering, brandväggar och åtkomstkontroller.

 

Markydot AB kommer endast att samla in, använda och behandla personuppgifter där vi har en laglig grund för att göra det, till exempel med enskilds samtycke, för utförandet av ett avtal, uppdrag eller för att uppfylla en lagstadgad skyldighet. Markydot AB kommer bara att samla in och behandla de personuppgifter som är nödvändiga för syftena i våra uppdrag för vilka de samlades in och vi kommer inte att använda personuppgifter för några andra syften utan att få enskilds samtycke.

 

Personuppgifterna kan behandlas av någon Markydot anlitat för att fullfölja Markydots åtaganden. Vissa samarbetspartners eller underleverantörer kan ha sin verksamhet utanför Sverige eller EU/EES. Om Markydot för över uppgifter till sådana samarbetspartners eller underleverantörer säkerställer Markydot att de behandlar och skyddar personuppgifterna på sätt som lagen kräver.

 

Markydot kommer att vidta åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna är korrekta och aktuella och vi kommer att vidta åtgärder för att rätta eller radera felaktiga personuppgifter. Vi kommer att vidta tekniska och organiserade åtgärder för att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring eller förstörelse, inklusive användning av kryptering, brandväggar & 2FA. Markydot kommer att behålla personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för syftena för vilka de samlades in och vi kommer att radera personuppgifter när de inte längre är nödvändiga.

 

Har den registrerade frågor eller vill lämna synpunkter beträffande Markydots hantering av personuppgifter kan man kontakta Markydots dataskyddsombud på gdpr@markydot.com eller på uppgifterna i adressfältet i sidofoten. Den registrerade vänder sig även till dataskyddsombudet om den registrerade vill begära rättelse eller annan åtgärd.

bottom of page